ارزش روز سهام (NAV)چیست؟

 

 

ارزش روز سهام و یا همان NAV(Net Asset Value)  عبارت است از ارزش خالص

دارایی‌های یک شرکت و یا به عبارت دیگر، ارزش کل دارایی‌های شرکت پس از کسر بدهی‌ها است. محاسبهNAVدر

مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌ترین روش جهت ارزش‌گذاری سهام است.

 

 NAV  معمولا به صورت روزانه محاسبه می شود.

 

سهام شرکت امین توان آفرین ساز بر اساس خالص ارزش دارایی  (NAV)  شرکت

و به صورت روزانه محاسبه می شود. همچنین ارزش خالص هر سهم امین توان آفرین ساز

راًس ساعت 12:30 هر روز در سایت شرکت قرار می گیرد.

 

 

نحوه محاسبه یNAV

 

شرکت‌های سرمایه‌گذاری مذکورNAVهر سهم خود را از طریق تقسیمNAVبه تعداد سهام جاری خود محاسبه می‌نمایند.

 


 محاسبه ارزش روز سهام متوفیان

 

 نحوه محاسبه ارزش روز هر سهم متوفی به صورت ذیل می باشد:

 

ارزش روز سهام شرکت به تاریخ فوت × تعداد سهام درج شده در اصل برگه سهام = مبلغ نهایی نشدهلازم به ذکر است که فرمول بالا ارزش ناخالص سهام متوفی می باشد.