گزارش فعالیت هیئت مدیره 30 آذر 1399 را از  این لینک دانلود نمایید