مراحل انجام کار:(1)     مراجعه ی ورثه/وکیل و ارائه  مدارک لازم به مسئول مربوطه.


(2)   تحویل و تکمیل فرم ابطال سهام متوفیان توسط ورثه/وکیل.


(3)    محاسبه ارزش روز سهام به (تاریخ فوت) توسط مسئول مربوطه.


(4)   کنترل نهایی و ثبت اطلاعات در سامانه  و واریز وجه به حساب وکیل/ورثه.
توضیحات:

*در صورت داشتن وکیل ارائه وکالتنامه الزامی می باشد.